Aktuella filer

 

Välkommen på Närlunda vägförenings årsmöte den

27 oktober 2016 kl. 19.00

Sånga Säby Hotell & Konferens, Sånga-Säbyvägen 187, Svartsjö

Du som får detta brev är medlem i Närlunda Vägförening. Ekerö kommun har i sin översiktsplan

från år 2005 fastlagt att enskilt huvudmannaskap ska tillämpas i detaljplaner. Det innebär

att allmänna platser, gator, vägar och grönområden ska skötas av vägföreningar. Närlunda

vägförening ansvarar som följd av denna princip för skötseln av vägar och grönområden i

Ekerö tätort.

Besök oss på www.narlundavagforening.se

Dagordning för ordinarie stämma den 27 oktober 2016

§1 Stämmans öppnande

§2 Val av ordförande för stämman

§3 Val av sekreterare för stämman

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§5 Fråga huruvida kallelse skett till stämman i behörig ordning.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning.

§7 Revisorernas berättelse

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Information om den förestående omförrättningen

§10 Motioner från medlemmarna

§11 Arvode till styrelsen och revisorerna

§12 Förslag till stadgeändring. Föreningsstämma. Ordinarie stämma skall årligen hållas under

oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Förslag till ny formulering: Ordinarie stämma skall

årligen hållas senast den 15 november på tid och plats som styrelsen bestämmer.

§13 Styrelsens förslag till verksamhetsprogram för åren 2016-2017

§14 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd, vägavgift och tid

punkt för inbetalning av denna

§15 Val av styrelse, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

§16 Val av revisor och revisorssuppleanter

§17 Val av valberedning

§18 Övriga frågor (ej av beslutskaraktär)

§19 Meddelande om tid och plats för protokollsjustering samt plats där stämmoprotokollet

hålles tillgängligt.

§20 Stämmans avslutning

Följande handlingar finns fr.o.m. den 15 oktober 2016 tillgängliga på biblioteket i Ekerö centrum eller på

hemsidan www.narlundavagforening.se

-Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015/2016

-Sammanställning av inkomna motioner med förslag till svar

-Styrelsens förslag till verksamhetsprogram för åren 2016/2017

-Förslag till inkomst- och utgiftsstat med utdebitering

Motioner bör vara av allmänintresse och skall vara styrelsen tillhanda

senast den 1 oktober 2016

Hjälp oss hålla vägrummen fri från växter som skymmer och tar plats.


Elever från Träkvistaskolan har dekorerat de nya belysnings centralerna.

Asfalterning pågår och är klar på en del gator.

Vägar

Paradisvägen högra sidan från Bryggarvägen

Tombacksvägen
Tunnlandsvägen

Väsbyvägen framtill nr 19 med gångvägar
Mossvägen

Gång och cykelvägar

Åkerstigen
Almhagsgränd

från Silverdalvägen till Höstrågsvägen vidare till Vipphavrevägen
Väsbyvägen mot Gräsåker

Väsbyvägen mot Bollgränd