Välkommen till Närlunda Vägförening!

Aktuellt


Välkommen på Närlunda vägförenings årsmöte

Torsdag den 12 november 2020 kl. 19.00 Erskinesalen Ekerö Centrum

Du som får detta brev är medlem i Närlunda Vägförening. Ekerö kommun har i sin översikts- plan från år 2005 fastlagt att enskilt huvudmannaskap ska tillämpas i detaljplaner. Det innebär att allmänna platser, gator, vägar ochgrönområden ska skötas av vägföreningar. Närlunda vägförening ansvarar som följd av denna princip för skötseln avvägar och grönområden i Ekerö tätort.


Dagordning för ordinarie stämma Torsdag den 12 november 2020

§1 Stämmans öppnande

§2 Val av ordförande för stämman

§3 Val av sekreterare för stämman

§4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§5 Fråga huruvida kallelse skett till stämman i behörig ordning.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning.

§7 Revisorernas berättelse

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Framställningar från styrelsen. Redovisning kostnader för upprustning/utbyggnad

enl. Lantmäteriets förrättningsbeslut. Beslut om utdebitering.

Motioner från medlemmarna

§10 Arvode till styrelsen och revisorerna

§11 Styrelsens förslag till verksamhetsprogram för åren 2020-2021

§12 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd, vägavgift och tid punkt för inbetalning av denna

§13 Val av styrelse, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

§14 Val av revisor och revisorssuppleanter

§15 Val av valberedning

§16 Övriga frågor (ej av beslutskaraktär)

§17 Meddelande om tid och plats för protokollsjustering samt plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§18 Stämmans avslutning

Följande handlingar finns fr.o.m. fredag den 30 oktober 2020 tillgängliga på föreningens hemsida www.narlundavagforening.se

-Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020

-Sammanställning av inkomna motioner med förslag till svar

-Styrelsens förslag till verksamhetsprogram för åren 2020/2021

-Förslag till inkomst- och utgiftsstat med utdebitering

Under rådande pandemi beakta smittorisken

Motioner bör vara av allmänintresse och skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 oktober 2020


Om oss

Närlunda vägföreningen är en skötsel- och driftorganisation av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

Ekerö kommun har fastlagt att enskilt huvudmannaskap ska tillämpas i detaljplaner, vilket innebär att allmänna platser, gator, vägar och grönområden ska skötas av vägföreningar. Närlunda vägförening ansvarar som följd av denna princip för skötseln av vägar och grönområden i Ekerö tätort.

En del av vad vi gör:

På sommaren

Tar bort sand från vintern. Lagar vägbanor i viss mån och ser till vissa grönområden.

På vintern

Plogar och bekämpar halka. Vi prioriterar gångbanor och cykelvägar mot äldreboenden och skolor. Därefter ser vi till så trafiken ska fungera bra.

Vägbelysning

Felanmälan görs direkt till info@narlundavagforening.se

Hjälp oss gärna med

  • Ha vägrummen fria från växter, soptunnor (på tomtmark) och postlådor (ska vara placerade vid tomtgräns), så att alla som ska samsas får plats utan att krocka med postlådor eller fastna i växter.

  • Beskär buskar och träd så de inte hänger ut lägre än 5 meter, då de utgör ett hinder för snöröjningsfordon, sopbilar mm. Kapa gärna grenarna på högre höjd då de tyngs ned utav snön på vintrarna.

  • Lägg inte stora stenar i vägrenen som hindrar och kan medföra olyckor

  • Hjälp oss att hålla vägar fria från parkerade fordon och växter så att röjningsmaskinerna kan komma fram utan hinder.

  • På vintern när det har snöat måste vi alla hjälpa till att hålla samhället framkomlig. Det innebär att var och en får ta bort vallen framför sin infart. Vallöppningar framför till exempel älderboende, övergångsställen och busshållplatser kommer före i prioriteringen. Vi kör inte bort snö. Det är inte tillåtet att skotta ut snö från tomt och infarter på allmän mark och vägar. Det kan leda till olyckor.

  • Se till att era växter inte skymmer belysningen.