Anlägga / Bygga

Grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Grävtillsstånd

Grävningsarbeten i allmän platsmark får endast utföras av godkänd entreprenör. Entreprenör ska anges i ansökan. Vid ansökan av grävningstillstånd i gata ska ansökan om TA-plan medföljas. Handläggningstid av ärenden är cirka tre veckor. Alla ansökningar ska ske via hemsidan https://rosyweb.se/dig/application/create?Municipality=Naerlunda, pappersansökningar godtages inte. Nedan listas ett antal riktlinjer:

 • Generellt krävs en ritning och ett tillstånd per schakt. Varje schakt tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas. Behöver schakttillståndet förlängas ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut.

 • Trafikanordningar, arbetspunkter-/sträckor och schakter ska synas på ritningen.

 • I trafikanordningsplanen ska redovisas hur ni tillgodoser tillgänglighet förbi arbetsplatsen för alla trafikantkategorier

 • Vi förutsätter att du har en ansvarsförsäkring.

 • Ansökningskostnad för TA-plan respektive grävtillstånd är 2 000 kr

 • För ansökan om grävningstillstånd gå in på vår e-tjänst: www.rosyweb.se

 • Vägar med nybeläggning (2 år) ges inga grävtillstånd (Då krävs återställning av hela vägen).

Trafikanordningsplan

Den som ska utföra arbeten på och invid trafikerad yta i NVF ska upprätta en trafikanordningsplan och få den godkänd innan arbetet påbörjas.

Observera att TA-planen ska innehålla följande:

  1. Skalenliga kartor/ritningar

  2. Ändring av Ltf skall vara inritat

  3. Körfält, gång och cykelbanornas bredd skall anges

  4. All skyltning som krävs vid ett vägarbete

  5. Det skall framgå om kollektivtrafiken berörs

Se även under rubrik: standard


Färdiganmäl grävärenden

När återställningen är klar ska jobbet färdiganmälas. Garatitiden räkans från besiktnings dagen.

https://rosyweb.se/dig/completion

Vite

 • Avsaknad av godkänd TA-plan respektive grävningstillstånd 10 000 kr/tillfälle

 • Underlåtelse att följa godkända ansökningar 5000 kr/tillfälle

BK3 Klassade vägar

Fantholmsvägen
Skäluddsvägen
Hästhagsvägen
Ugglestigen

Bygga

Innan du börjar riva/bygga ska det göras besiktning av gatorna. Så kontakta vägföreningen snarast.

info@narlundavagforening.se