Bygga

Som ägare av en fastighet i angränsning till någon av föreningens vägar är ni obligatoriskt medlemmar i Närlunda vägförening.

När ni bygger nytt/river och anlägger är det viktigt att ni tänker på vissa saker:

 • När ni fått rivningslov/bygglov ska vägen utanför er fastighet besiktigas före byggstart. Kontakta vägföreningen i god tid och bestäm datum för besiktningen. Avgift betalas på 7 200 kronor för extra slitage på vägen vid rivning/bygnationen. Fordon med band av metall (grävmaskiner m fl.) får inte köras på vägföreningens vägar, gångbanor eller gång- och cykelvägar då banden kan skada vägbeläggningen.

 • Regnvatten och smältvatten från tomtmark får inte ledas ut på vägar och gångbanor utan ska tas om hand inom egen mark.

 • Om ni bygger en fastighetsinfart över ett dike eller en dikesanvisning ska ni anlägga och sköta en vägtrumma av plast PEH med dimensionen 300 mm.

 • Flyttningar och förändringar av belysningsanordningar, vägmärken eller andra väganordningar som måste göras samtidigt bekostas av fastighetsägaren.

 • Vägbanan kan komma att förändras i höjdläge i samband med beläggningsunderhåll.

 • Vägföreningen ansvarar inte för fastighetsinfart. Det är fastighetsägarens sak att anpassa fastighetsinfarten till vägbanan.

 • Grönytor mellan vägen och fastigheten sköts ej av föreningen utan där uppmanas fastighetsägaren att hålla efter.

 • Vägrummen ska av säkerhetskäl hållas fria från växter, soptunnor (på tomtmark) och postlådor (ska vara placerade vid tomtgräns). Så alla trafikanter får plats!

 • Beskär buskar och träd så de inte hänger ut över gatan eller gångbanan på en höjd lägre än 5 meter Tänk på att snö kan tynga ner grenarna, så kapa på högre höjd. Annars kan de utgöra ett hinder för snöröjningsfordon, sopbilar mm.

 • Lägg inte stora stenar mm i vägrenen som hindrar och kan medföra olyckor

Bygg- och rivningslov

När ni bygger nytt/river och anlägger är det viktigt att ni tänker på vissa saker:

 • När ni fått rivningslov/bygglov ska vägen utanför er fastighet besiktigas av vägföreningen före byggstart.

Kontakta vägföreningen i god tid för att komma överens om datum för besiktningen.

Bygglov för infart

När du fått bygglov ska vägen utanför din fastighet besiktigas före byggstart. Avtal träffas mellan dig och vägföreningen.

 • Regnvatten och smältvatten från tomtmark får inte ledas ut på vägar och gångbanor.

 • Om du bygger en fastighetsinfart över ett dike eller en dikesanvisning ska du anlägga och sköta en vägtrumma av plast PEH med dimensionen 300 mm.

 • Flyttningar och förändringar av belysningsanordningar, vägmärken eller andra väganordningar som måste göras samtidigt ska bekostas av fastighetsägaren.

 • Vägbanan kan komma att förändras i höjdläge i samband med beläggningsunderhåll av vägföreningen.

 • Vägföreningen ansvarar inte för fastighetsinfart. Det är fastighetsägarens sak att anpassa fastighetsinfarten till vägbanan.

Nyttjande av allmän platsmark

Läs mer om tillstånd och information om att nyttja allmän platsmark >