Grönytor

Grönytor 

Nedskräpning är förbjuden

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till och straffbart enligt miljöbalken (29 kapitlet 7 §). kasta  ditt Trädgårdsavfall på skå återvinning.

Hantera ditt trädgårdsavfall på något av följande sätt:

Kompostering 

Du kan själv kompostera ditt trädgårdsavfall på din tomt. Gräs, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Om du sönderdelar materialet så bryts det ner snabbare.

Skå återvinningscentral

Skå återvinningscentral kan du lämna ditt trädgårdsavfall.

Närlunda vägförening sköter grönområden av olika slag inom verksamhetsområdet. Mindre grönytor och små skogsområden sköts genom att gräsytor klipps tre-fyra gånger per år och kring lekplatser sju gånger. Själva lekplatsen ansvarar kommunen för.  Närlunda vägförening ser gärna att villaägarföreningar efter överenskommelse tar hand om egna närområden.

Små grönytor mellan vägen och fastigheter sköts ej av föreningen utan där uppmanas fastighetsägaren att hålla efter.

Trädfällning

Om du önskar ta ner träd, i närheten av din fastighet, ska du ansöka skriftligen till vägföreningen om detta önskemål.  Vägföreningen kommer se över ditt önskemål och meddela ett beslut. Om du får godkänt av vägföreningen att ta ner önskat träd, får du själv betala åtgärderna om avverkningen i huvudsak gynnar ditt eget närområde. Fällning får endast ske av entreprenör som är godkänd av vägföreningen.

Skymd sikt

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Du som har utfart mot gata: Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Bild

Du som har hörntomt: Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata: Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gång-- bana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är 5 meter

 Se till så du inte skymmer sikten!

Vi har många småbarn som skyms bakom höga häckar och i täta buskar. Bilar måste kunna se varandra och även gångstrafikanter ska kunna se bilarna.

Se därför till att:

Det ska finnas utrymme mellan din tomtgräns och vägen även när häcken/busken har vuxit till sig.

Skymda gathörn anmäls till kommunens växel 08-124 571 00

Inga hinder i vägområdet

Det har förekommit att boende placerat stora stenar i vägrummet för att hindra bilkörning/parkering i terräng vid deras tomt. Det leder till en säkerhetsrisk. Vägområde är den mark som finns mellan den egna tomtgränsen och ut till gång- och cykelbana eller vägen.