Nyttjande av platsmark

Container / uppställningar utanför tomtmark

Ladda ner ansökningsformulär: Ansökan om uppställning.pdf

För allas trygghet gäller dessa föreskrifter vid uppställning av byggsäckar, container, mm.

Villkor för nyttjande av allmän platsmark förvaltad av Närlunda vägförening. Tillstånd måste sökas för att använda allmän plats för annat än vad detaljplanen anger.

Ansvar

Den som fått tillstånd är enligt skadeståndslagen skyldig ersätta skador på fast och lös egendom eller skador som drabbar tredje man till följd av nyttjandet. Tillståndshavaren ansvarar för allt material som tillförs det upplåtna området oavsett vem som gjort detta.

Placering

Uppställning eller nyttjande får inte ske där förbud att stanna eller parkera råder. Inte heller på gångbana eller över brunnar, ventiler, brandposter eller kopplingsskåp. Mer än halva körbanebredden får inte nyttjas. Framkomligheten för utrycknings-, renhållnings och väghållningsfordon får inte hindras. Vägmärken får inte skymmas. Informera och samråd med fastighetsägare om platsmarken är belägen framför annan fastighet än din egen.

Akuta mark- och ledningsarbeten

Tillståndshavaren är skyldig att tillfälligt friställa det upplåtna området om kommunen har behov av området för akuta anläggnings- och ledningsarbeten. Alla kostnader till följd av friställandet ska bäras av tillståndshavaren.

Markering

Nyttjat område ska i de båda hörnen mot körriktningen vara markerade med två rödgula högreflekterande sidomarkeringsskärmar med måtten minimum 400x100 mm. Tillståndshavaren ska genom kontroller säkerställa att markeringarna fungerar under hela tidsperioden. Denna kontroll är särskilt viktig under veckoslut.

Märkning

Tillståndshavarens namn och telefonnummer ska finnas uppsatt väl synlig på container/bod/byggbelamring.

Tidsperiod

Tillstånd ges för högst tre veckor i följd. Om ytterligare tid önskas ska förnyad ansökan inges.

Återställning efter nyttjandet

Det upplåtna området ska återställas till ursprungligt skick efter nyttjandet.

Bygglov

Tillfälligt bygglov kan erfordras när stora ytor allmän plats nyttjas eller nyttjandet varar under lång tid. Hör med kommunens bygghandläggare tfn 08-560 391 00.

Avgift

Närlunda vägförening tar inte ut någon avgift om upplåtelsen varar högst tre veckor i följd och den upplåtna ytan understiger 15 kvm . Polisen tar ut en avgift för det slutliga tillståndet.