Upprustningsåtgärder

Upprustningsåtgärder

Enligt beslut AB052273 från Lantmäteriet

Beskrivning av anläggningsåtgärder.

Sektion 1 Närlundaområdet Tranholmen.

Gångbana med belagd bredd 2,2–2,6 meter anläggs efter Närlundavägens östra sida mellan Vinkelvägen och Oranievägen där belysningsstolpar är placerade. Den förses med kantsten med höjden 12 cm.

Rännstensbrunnar anläggs.

Vägbelysningsstolpar och LED-armaturer placeras ut med ca 30 m avstånd där sådana saknas på Sjöängsvägen och Tranholmsvägen.

Sektion 3 Gräsåkersvägen eller Hagensbacke övre används som utfart mot Jungfrusundsvägen.

Gång-och cykelväg med belagd bredd 3,0 meter byggs utefter hela Gräsåkersvägens västra sida. Befintliga staket på kommunens mark flyttas något för att ge plats för GC-vägen. GC-väg förses med kantsten med höjden 16 cm. Kantstenen försänks vid infarter och övergångsställen. Befintliga rännstensbrunnar flyttas. Körbanebredden 6,0 m på Gräsåkersvägen bibehålls.

Kommentar: Nuvarande Gräsåkersvägen har körbanebredden 6,0 meter och gångbanebredden ca 1,7 meter

Sektion 4 Väsbyvägen

Gång-och cykelväg med belagd bredd 3,0 meter anläggs utefter hela Väsbyvägens södra sida där belysningsstolpar är placerade. Den förses med kantsten med höjden 16 cm. Kantstenen försänks vid infarter, övergångsställen och väganslutningar

Kommentar: Avsmalningen är lika stor som nuvarande mittrefug som markerats med två parallella vita linjer i Väsbyvägens mitt. Nuvarande körbanebredd är 8,0 meter och gångbanebredden varierar idag mellan 1,6 och 2,5 meter.

Sektion 5 Lundhagen.

Gångstigar inom Träkvista 2:27 längs 2:77 och inom 3:99 mot Ängsviksvägen och Törnhultsbacken grusas och växtlighet röjs.

Almhagsvägen Vändplan anläggs inom vägområdet.

Lundhagsvägen närmast Jungfrusundsvägen breddas samt gångbana 2,25 m.

Lundhagsvägen breddas

Lundhagsvägen breddas

Lundhagens strand anläggs vändplan.

Lundhagens strand breddas.

Lundhagens strand breddas

Erik Engströms väg breddas

På Erik Engströms väg anläggs vändplan.

Sätervägen breddas

Röskärsvägen breddas

Vägbelysningsstolpar och LED-armaturer placeras ut med ca 30 m avstånd där vägbelysning saknas inom sektion 5.

Sektionerna 2, 6-10.

Vägarna förses med vägbelysning i form av vägbelysningsstolpar och LED-armaturer som placeras ut med ca 27-30 m avstånd där vägbelysning saknas.

Genomförandetiden är 8 år.

Beslut:

Kostnader för iståndsättning/upprustning av anläggningen ska fördelas mellan deltagande fastigheter enligt följande:

I Sektion 1-10: 65% av kostnaderna fördelas inom respektive sektion per fastighet efter det gällande andelstalet den dag kostnaderna skall fördelas.

Övriga 35 % av kostnaderna fördelas på alla deltagande fastigheter i hela anläggningssamfälligheten Närlunda ga:4 efter det gällande andelstalet den dag kostnaderna skall fördelas.

Lantmäteriets information om beslut

Beskrivning

Karta