Vinterväghållning

Vägföreningen har avtal med lokal snöröjningsentreprenö. Avtalet är skrivet så att from 1 november till 30 april ska dessa ha jour för att kunna utföra snöröjning. Plogning påbörjas normalt först när snödjupet är ca sju cm. Prioriterade är samtliga gång- och cykelvägar mot äldreboende, skolor, förskolor och busshållplatser samt branta uppförsbackar mot genomfartsvägarna. Bussgatorna har hög prioritet och plogas så att busstrafiken kommer fram. Sedan plogas övriga branta vägar och de mest trafikerade vägarna.

På vintern när det har snöat måste vi alla hjälpa till att hålla samhället framkomlig. Det innebär att var och en får öppna upp vallen framför sitt hus. Hålla området kring brevlådan och soptunnan snö- och isfritt samt sandat.

Vägar med ringa trafik tas sist och ska normalt vara snöröjda inom fjorton timmar efter det att plogningen av gång- och cykelvägarna påbörjats.

Halkbekämpning utförs vid halka samt vid överhängande halkrisk.

Sopkärl förvars på egen tomtmark. Postlådor ska paceras nära tomtgräns. För skador på sopkärl och postlådor i vägrum tar inte Närlundavägförening/entreprenören ansvar.

Så kan du hjälpa till

Beskär buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor. Grenar och växtlighet kan lätt bli ett hinder för snöröjningsfordonen vilket innebär att snöröjningen kan hindras helt eller att den blir sämre utförd. Beskära buskar och träd så de inte hänger ut över gatan eller gångbanan på en höjd lägre än 5 meter då de utgör ett hinder för våra snöröjningsfordon. Tänk på snöns tyngd på grenarna så kapa gärna på lite högre höjd.

Respektera gällande parkeringsförbud eftersom en felparkerad bil kan resultera i att det inte går att snöröja på bästa sätt.

Det är inte tillåtet att forsla ut snö från tomt och infarter på allmän mark.

Snö och is som faller från tak ner på gångbanan måste fastighetsägaren ta bort. Skotta ner snö och is från taket för att undvika olyckor.

Tänk på att hålla området kring brevlådan och soptunnan snö- och isfritt samt sandat för att underlätta för brevbärare och renhållningsarbetare att komma fram. Det är endast tillåtet att ställa sopkärlet på väg på tömnings dag. Soptunnor förvars på egen tomtmark. Postlådor ska paceras nära tomtgräns.

O.B.S!
Det är inte tillåtet att skotta ut snö
från tomtmark på vägar och gångbanor.